U.S Realty Info

All you need to know about U.S Real Estate Ownership

Real Estate Glossary מילון מונחים נדל"ן ארה"ב

המונחים בטבלה הבאה לקוחים ממגוון עולמות התוכן הקשורים בנדל"ן בארה"ב: משפט, מיסוי, בניה, בדיקות נכסים, ניהול נכסים, ביטוח וכו'. SFR, MLS, IRS, POF, CMA, Realtor ורבים אחרים הם מונחי היסוד שאתה חייב להכיר כדי להתמצא בתחום הנדל"ן בארה"ב.

מילון המונחים המלא + תרגומון שימושי לחוזים ומסמכים בעגה המקצועית של עולם הנדל"ן בארה"ב נמצא בספר "הנדל"ן בארה"ב ירוק יותר".

קנה את הספר עכשיו

מונח

ראשי תיבות של …

הסבר

1040-NR Form

טופס דיווח ל – IRS למי שאינם אזרחי ארה"ב

ABA/ Routing Number

ABA – American Bankers Association

מס' זיהוי בנק בהעברות כספים בארה"ב

Auction

מכירה פומבית של נכסים:

Live auction – מכירה חיה

Online bidding – מכירה באינטרנט

(CMA (1

competitive market analysis

דו"ח השוואת מחירים ומאפיינים של נכסים שנמכרו לאחרונה ודומים לנכס המועמד לרכישה

(2) CMA

comparative market analysis

דו"ח הקובע את ערך הנכס המועמד לרכישה על סמך השוואת מחירים של נכסים שנמכרו בשנה האחרונה ודומים לו

Condominium

יחידת דיור שהיא חלק מפרויקט בבעלות משותפת של בעלי יחידות הדיור. בנכס מסוג זה ה- HOA הוא גבוה באופן יחסי. יתרון מסויים הוא בכך שהביטוח הוא יותר זול משום ניהול הפרויקט מבטח את כל מה שחיצוני לנכס, כולל המבנה. בד"כ בסיכום הכללי ההוצאות כאן יותר גדולות ויש לבדוק כל מקרה לגופו.

Due Diligence

בדיקת נאותות, בחינת הנכס המועמד לרכישה

Escrow

בטחונות המופקדים בנאמנות אצל צד שלישי בעסקה עד למילוי כל תנאי העסקה

Flip

עסקה מהירה של קנייה ומכירה

Foreclosure

עיקול נכס

HUD -1 Statement/ Closing Statement/

Settlement Sheet

HUD – Department of Housing and Urban Development

מסמך סגירה. מסמך המתאר טרנזקציות נדל"ן, הכולל את פרטי המוכר והקונה, סכום הרכישה, מקדמות  שהועברו, תשלומי מיסים וחובות ומהווה יישור קו כך שהנכס מועבר לידי הרוכש כשהוא נקי מכל חובות

IBAN

International Bank Account Number

מספר המשמש להעברות כספים מחו"ל לחשבון בישראל, כולל את קוד המדינה, הבנק, הסניף והחשבון

Inspection

בדיקה פיזית של נכס

IRS

Internal Revenue Service

מס הכנסה בארה"ב

LLC

Limited Liability Company

חברה בע"מ בארה"ב

MLS

Multiple Listing Service

רשימת הנכסים העדכנית לרכישה/ השכרה

NOI

Net Operating Income

ההכנסה השנתית נטו, לפני מיסים

Pending

סטטוס שמשמעותו היא כי המוכר והקונה כבר חתמו על חוזה אך תהליך המכירה עדיין לא הסתיים

POA

Power Of Attorney

מסמך ייפוי כוח לביצוע פעולות בנדל"ן בארה"ב. במדינות מסוימות לא מכירים בנוטריונים ישראלים ולכן יש צורך בתיקוף המסמך בשגרירות ארה"ב בישראל. התיקוף מתבצע בנוכחות מייפה הכוח ומיופה הכוח.

POF

Proof Of (readily available) Funds

מסמך מהבנק המאשר כי לבעל החשבון יש הון מספיק לביצוע עסקת נדל"ן. ניתן להשתמש במסמך הן מבנק ישראלי והן מבנק אמריקאי.

Property Management Company

חברת ניהול הנכסים בארה"ב

®Realtor

סוכן נדל"ן שחבר בהתאחדות סוכני הנדל"ן -National Association of Realtors

Rehab

שיפוץ הנכס

REO

Real Estate Owned

נכס בבעלות מלווה – בדרך כלל בנק

Section 8 Housing

יחידות דיור בבעלות פרטית אשר משתתפות בתכנית של ממשלת ארה"ב לדיור מוזל למעוטי יכולת. שכ"ד משולם ברובו ע"י הממשלה.

SFH/ SFR

Single Family Home /Resident

בית פרטי

®SFR

Short Sales and Foreclosures Resource Certification

אישור הסמכה של התאחדות סוכני הנדל"ן בארה"ב -National Association of Realtors לעסוק במכירות Short Sale ו – Foreclosure

Short Sale

מכירת נכס ע"י המלווה/ הבנק, במחיר הנמוך מהחוב הקיים על החוב/ המשכנתא. המלווה חייב לאשר את העסקה בכתב, דבר שמאריך את משך העסקה לעומת עסקת רכישת נדל"ן רגילה

Title

מסמך משפטי המאשר בעלות על נכס

Townhouse/ Townhome

יחידת דיור שצמודה ליחידת דיור אחרת אולם אינה Condominium

Vacancy

אחוז הנכסים הפנויים (לא מאוכלסים)

W-9 Form

טופס לבקשת מספר ITIN או SSN

Warranty Deed

מסמך העברת בעלות מהמוכר לקונה.

Special/ Limited Warranty Deed – מכסה רק את העברת הבעלות מהמוכר האחרון לקונה ואינו כולל בדיקה של כל שרשרת המוכרים. General Warranty Deed – מבטיח בצורה הטובה ביותר את העברת הבעלות ע"י בדיקה מלאה של כל רישומי הנכס

מילון המונחים המלא + תרגומון שימושי לחוזים ומסמכים בעגה המקצועית של עולם הנדל"ן בארה"ב נמצא בספר "הנדל"ן בארה"ב ירוק יותר".

קנה את הספר עכשיו

U.S Realty Info © 2014       תנאי שימוש